Seminārs un meistardarbnīcas reģiona pedagogiem

2019.gada 1.novembrī plkst. 13.00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Viļānu iela 2, Rēzekne, notiek seminārs Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem „Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”. Seminārā piedalās Sandra Drelinga,  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, mācīšanās konsultante, eksperte, ar tēmu „Skolotājam nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību saturu kompetenču pieejā”, Anžela  Jurāne – Brēmane, Dr.paed., Vidzemes Augstskolas docente, IZM vecākā eksperte ar tēmu „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde”.
Pedagogi dalīsies pieredzē par šādām tēmām: skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros un starp mācību jomām; izglītības iestādes vide, kas veicina skolēnu mācīšanos, skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpējo sadarbību; caurvijas, kā būtiska mācību satura sastāvdaļas. Meistardarbnīcas sniegs Rēzeknes sākumskolas skolotāja Alise Ārgule par tēmu „Bionikas elementu integrēšana mācību stundās”, Rēzeknes sākumskolas skolotāja Laura Meščanova par tēmu „Datorikas integrēšana mācību saturā 1.-3.klasē”, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ilga Stikute un Sandra Nemeņonoka par tēmu „Informātika, psiholoģija, literatūra. Darām kopā!”, Rēzeknes pamatskola – attīstības centra skolotāja Aiva Litauniece par tēmu „Praktiskā lasīšana”, Maltas vidusskolas skolotāja Inga Lubāne par tēmu „Komplekso uzdevumu piemēri vēstures un sociālo zinību stundās”, Rēzeknes 2.vidusskolas skolotāja Svetlana Meiere par tēmu „Kā pareizi formulēt stundas sasniedzamo rezultātu ? Ko pareiza SR formulēšana dod skolēnam? Kā var saņemt no skolēniem atgriezenisko saiti par SR sasniegšanu?”,  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas Olga Supe, Gaļina Skačkova, Inessa Špeļkova, Olga Gritāne par tēmu „Kompetenču pieejā balstīta angļu valodas mācību stunda”, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotajs Edgars Žogots par tēmu „Arduino programmēšanas pamati, programmas iespējas”, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas Sandra Drelinga un Jeļena Pikuma par tēmu „Zināšanu pārneses iespēja iedziļināties uzdevumu risināšanā, lietojot dažādas matemātiskās stratēģijas”, Nautrēnu vidusskolas skolotāja Marija Mazure par tēmu „Emocionālās labsajūtas ietekme  mācību procesā”.
Programma īstenota Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodiskās funkcijas nodrošināšanas valsts budžeta finansējuma ietvaros sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Latgales reģiona pedagogiem.