Pieredzes apmaiņas pasākumi ģimnāzijā

4.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Ludzas 2.vidusskolas, Ludzas, Ciblas, Zilupes novada bioloģijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāji. Viņi apmeklēja atklātās mācību stundas fizikā (skolotājs, direktors Jānis Poplavskis), bioloģijā (skolotāja Vita Ulbicāne), dalījās pieredzē ar ķīmijas un bioloģijas skolotājām Sandru Zeltiņu un Ritu Kļaviņu.

IMG_1150[1]

Jeļenas Joničonokas, Ludzas 2.vidusskolas skolotājas,

Ludzas, Ciblas un Zilupes  dabaszinātņu mācību jomas koordinatores, raksts par notikušo pasākumu.

Pilnveidotais Valsts pamatizglītības standarts nosaka, ko un kā apgūs skolēni no 1. līdz 9.klasei.Tas nostiprina pārmaiņas mācību saturā  un pieeju izglītībā pēctecīgi  visos līmeņos. Pamatojoties uz jaunā standarta prasībām, kompetenču pieejā balstītas mācības 2020. gada 1. septembrī  sāks 1., 4. un 7. klašu izglītojamie.

Jaunais Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts viesīs būtiskas pārmaiņas visā mācību procesā.Izmaiņas mācību procesa organizācijā pakāpeniski  tiek ieviestas jau tagad.Pedagogi atzīst, ka pārmaiņām ir gatavi, bet vēl trūkst pieredzes, nepieciešamas konsultācijas, domu apmaiņa ar kolēģiem.

2019.gada 4. decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā  notika Ludzas, Ciblas un Zilupes  novadu apvienības dabaszinātņu mācību jomas  skolotāju metodiskais pasākums. Seminārā  piedalījās 16 dabaszinātņu mācību jomas ( bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas) skolotāji. Pasākuma saturs tika veidots, sadarbojoties ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodiskā centra vadītāju Anitu Deksni.  Pedagogi apmeklēja atklātās mācību stundas. Fiziku  8.klases skolēniem par tēmu ,,Spēks”  vadīja  fizikas skolotājs un direktors Jānis Poplavskis. Bioloģiju 10.klases skolēniem par tēmu ,,Viendīgļlapju un divdīgļlapju klase” vadīja  skolotāja Vita Ulbicāne. Savā pieredzē dalījās bioloģijas skolotāja Rita Kļaviņa un ķīmijas skolotāja Sandra Zeltiņa. Iegūtā informācija ir ļoti noderīga.  Gan stundu vērošana, gan pieredze, kurā dalījās ģimnāzijas pedagogi, deva iespēju  dziļāk izprast, ar kādām metodēm stundā var veiksmīgāk sasniegt izvirzītos mērķus, kāda varētu būt uz skolēnu centrētā mācību stundas struktūra, kā mērķtiecīgi sniegt skolēniem atgriezenisko saiti. Vērtīga informācija tika iegūta arī par to, kā plānot, organizēt un novērtēt skolēnu darbu grupās, iesaistot pašus skolēnus savstarpējā vērtēšanā.

Metodiskajā pasākumā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā Ludzas,Ciblas un Zilupes novadu izglītības iestāžu dabaszinātņu skolotāji ieguva jaunas idejas un zināšanas darbam. Notika vērtīga domu apmaiņa  par aktuāliem mācīšanas un mācīšanās jautājumiem, mācību un metodiskajiem  materiāliem, kompetenču  pieeju mācību saturā. Paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas kolektīvam par laipno uzņemšanu, padomiem un  atbalstu!