ZPD

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni vidusskolas posmā izstrādā zinātniskās pētniecības darbus ar mērķi veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, tādējādi padziļinot skolēna zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī iepazīstinātu skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē, un veidotu skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē. Skolēnu zinātnisko darbību raksturo patstāvīga zinātniska rakstura pētījuma izpilde dažādās zinātņu nozarēs. Pētījumus skolēni veic ģimnāzijā, sadarbojoties ar darba vadītāju. Ģimnāzija skolēnus nodrošina ar darba vadītājiem, nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi pētījuma veikšanai savu pieejamo resursu ietvaros. Ja nepieciešams, pētniecisko darbu var veikt zinātniskās pētniecības iestāžu laboratorijās vai ražošanas uzņēmumos, pētnieciskā darba veikšanas uzraudzībai un konsultācijām, piesaistot iestādes vai uzņēmuma attiecīgo speciālistu.

Sasniegumi

Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē

3.vieta 11.klases skolniecei Sanitai Bērziņai par pētniecisko darbu “Svešvalodu ietekme Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu jauniešu sociolektā” (valodniecība un literatūrzinātne), skolotāja Indra Gailīte

3.vieta 11.klases skolniecei Rainitai Zavadskai par pētniecisko darbu “C vitamīna koncentrācijas salīdzinājums augļos un dārzeņos ar farmaceitiskā C vitamīna preparātu un tās izmaiņas atkarībā no produktu termiskās apstrādes”” (ķīmijas zinātne), skolotāja Rita Kļaviņa

Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē

2.vieta 11.klases skolniecei Megijai Mednei par darbu “Faktu patiesuma pārbaude laikraksta “Rēzeknes Vēstis” galvenās redaktores komentāros, izmantojot gadījuma analīzi”(socioloģija), skolotāja Sarmīte Arbidāne

3.vieta 11.klases skolniekam Ervīnam Tāraudam par darbu “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu plaušu tilpuma ietekme uz izturības spējām un to attīstīšanas iespējas” (izglītības zinātne), skolotāja Vita Seņkāne

Latvijas Skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē

2.vieta 11.klases skolniecei Lāsmai Mežalei par darbu “Viļakas novada Šķilbēnu pagasta iedzīvotāju priekšvārdi (1920-2017)”(latviešu valodniecība), skolotāja Irēna Prikule

3.vieta 11.klases skolniecei Egijai Vēverei par darbu “Fiziskās aktivitātes līmeņa ietekme uz Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu lokanību un tās attīstīšanas iespējas” (pedagoģija), skolotāja Vita Seņkāne

3.vieta 11.klases skolniecei Ievai Mangulsonei par darbu “Jauniešu vajadzības, vērtīborientācija un dzīves kvalitāte” (socioloģija), skolotāja Anita Deksne

3.vieta 11.klases skolniekam Reinim Grudinskim par darbu “Celtniecība Rēzeknē 20.gs.otrajā pusē” (vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums), skolotāja Ārija Melne