MC struktūra

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs

Mērķis

Veidot un attīstīt mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un skolēnu radošai darbībai, nodrošināt atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, veicināt inovāciju ieviešanu izglītības procesā, aktivizēt pedagogu profesionālās meistarības un sadarbības pilnveidi, nodrošināt virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei.

Funkcijas

  • Individuāls metodiskais atbalsts reģiona pedagogiem un vispārējās izglītības iestādēm
  • Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide
  • Resursu pieejamība
  • Sadarbības organizēšana reģiona, valsts un starptautiskā līmenī

Prioritātes

Struktūra