Latviešu valoda un literatūra

APSTIPRINU                                                                                                      SASKAŅOTS

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors                          Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs

J.Poplavskis                                                                                                                             A.Drelings

14.02.2019.                                                                                                                                 .02.2019.

  7.Latgales novada atklātās latviešu valodas un literatūras olimpiādes

5.-6.klašu skolēniem norises kārtība

 Olimpiādes tēma : ,,Latvijas daba”

Mērķis:

Attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu un literatūru un stiprināt valstiskās piederības sajūtu

Pievērst skolēnu uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam

 

Olimpiādi organizē:

Rēzeknes pilsētas Valodu (latviešu) jomas skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodisko centru

Olimpiādes dalībnieki:

Latgales novada vispārizglītojošo skolu 5.-6.klašu skolēni. Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt ne vairāk kā 2-3 skolēni no katras klašu paralēles

Dalībnieki var tikt fotografēti, un fotomateriāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt skolēnu un pedagogu aktivitātes mācību darbā un sadrabībā

 

Vieta un norise: 15.03.2019.

                             Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

   Viļānu ielā – 2

Rēzekne, LV 4601

Reģistrācija no plkst.9:15, atklāšana plkst. 10.00

Olimpiādes darba ilgums: 100 minūtes

Olimpiādes saturs:

             Leksika: vārdu nozīmes izpratne, vārdu daudznozīmība.

Valodas lietojums: morfoloģisko formu lietojums, interpunkcija.

Tekstveide: autora teksta vērtēšana, sava teksta veidošana.

Literatūra:  teksta mākslinieciskums, prasme noteikt un lietot

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

Olimpiādes vērtēšana:

             Olimpiādes žūrijas komisiju veido viens latviešu valodas un literatūras pedagogs no katras izglītības iestādes, kura iesniedz pieteikumu dalībai olimpiādē. Pedagogu norīko izglītības iestādes vadītājs.

Žūrijas komisija darbu vērtēšanu sāks plkst.12.00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.

Olimpiādes dalībnieku darbi tiek šifrēti.

Apbalvojumus (1.,2.un 3.vietas un Atzinības rakstus) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, ievērojot izglītojamo zināšanu līmeni. Katras klases skolēnu darbi tiek vērtēti atsevišķi.

Pieteikumā jānorāda: olimpiādes dalībnieka vārds, uzvārds,klase,pedagogs, kurš gatavoja

skolēnu, un pedagoga vārds, uzvārds, kas piedalīsies vērtēšanas komisijas darbā.

Pieteikumus dalībai iesniegt elektroniski no 18.02.2019. līdz 7. 03.2019.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas mājas lapā http://www.rv1g.lv sadaļā olimpiādes/ 7.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem.   Saite pieteikties olimpiādei   http://ejuz.lv/7latvlitolimp

Ja dalībnieki un pedagogi vēlas pusdienot, naudu par pusdienām (1,70 eiro no cilvēka) pārskaita (viens cilvēks no skolas) uz kontu: (obligāti jānorāda – 7.Latgales novada atklātajai latviešu valodas un literatūras olimpiādei 5.-6.klašu skolēniem, skola, skaits, cik pusdienos. Naudu pārskaita līdz 2019.gada 7. martam)

  

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Viļānu -2, Rēzekne

Reģ.Nr.LV 90000025446

Konts LV 80 UNLA0050009491831

A/s ,,SEB Banka”, kods UNLALV2X

 

Nolikums ir ielūgums uz 7.Latgales novada atklāto latviešu valodas un literatūras olimpiādi 5.-6.klašu skolēniem.

Uz tikšanos!

 

Rēzeknes pilsētas Valodu jomas (latviešu) koordinatore      I.Prikule                                                                                                                                               

 26747624        

 

 Saite pieteikties olimpiādei līdz 7. 03.2019.

http://ejuz.lv/7latvlitolimp