Latviešu valoda un literatūra

6.Latgales novada atklātās latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6.klašu skolēniem norises kārtība

Olimpiādes tēma : ,,Latvijai 100”

Mērķis:

Attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu un literatūru un stiprināt valstiskās piederības sajūtu.

Olimpiādi organizē:

Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodisko centru

Olimpiādes dalībnieki:

Latgales novada vispārizglītojošo skolu 5.-6.klašu skolēni. Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt ne vairāk kā 2-3 skolēni no katras klašu paralēles.

Vieta un norise: 24.01.2018.

                             Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Dzirnavu iela 3a

Rēzekne, LV 4601

Reģistrācija no plkst.9:15, atklāšana plkst. 10.00

Olimpiādes darba ilgums: 100 minūtes

 

Olimpiādes saturs:

             Leksika: Vārdu nozīmes izpratne, vārdu daudznozīmība.

Valodas lietojums: morfoloģisko formu lietojums, interpunkcija.

Tekstveide: autora teksta vērtēšana, sava teksta veidošana.

Literatūra: zināšanas par mācību grāmatā ietverto autoru daiļdarbiem;

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi.

Olimpiādes vērtēšana:

             Olimpiādes žūrijas komisiju veido viens latviešu valodas un literatūras pedagogs no katras izglītības iestādes, kura iesniedz pieteikumu dalībai olimpiādē. Pedagogu norīko izglītības iestādes vadītājs.

Žūrijas komisija darbu vērtēšanu sāks plkst.12.00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā.

Olimpiādes dalībnieku darbi tiek šifrēti.

Apbalvojumus (1.,2.un 3.vietas un Atzinības rakstus) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, ievērojot izglītojamo zināšanu līmeni. Katras klases skolēnu darbi tiek vērtēti atsevišķi.

Pieteikumā jānorāda: olimpiādes dalībnieka vārds, uzvārds,klase,pedagogs, kurš gatavoja

skolēnu, un pedagoga vārds, uzvārds, kas piedalīsies vērtēšanas komisijas darbā.

Pieteikumus dalībai iesniegt elektroniski no 8.01.2018. līdz 18.01.2018. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas mājas lapā http://www.rv1g.lv sadaļā olimpiādes/ 6.Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem.

Pieteikšanās http://ejuz.lv/latvlitolimp56kl

Ja dalībnieki un pedagogi vēlas pusdienot, naudu par pusdienām (1,50 eiro no cilvēka) pārskaita (viens cilvēks no skolas) uz kontu: (obligāti jānorāda – 6.Latgales novada atklātajai latviešu valodas un literatūras olimpiādei 5.-6.klašu skolēniem, skola, skaits, cik pusdienos. Naudu pārskaita līdz 2018.gada 18.janvārim)

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Dzirnavu 3a, Rēzekne

Reģ.Nr.LV 90000025446

Konts LV 80 UNLA0050009491831

A/s ,,SEB Banka”, kods UNLALV2X

 Nolikums ir ielūgums uz 6.Latgales novada atklāto latviešu valodas un literatūras olimpiādi 5.-6.klašu skolēniem.

Uz tikšanos!

 Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras

skolotāju metodiskas apvienības vadītāja  I.Prikule

26747624

Olimpiades norises kartiba_latv5_6kl

Pieteikšanās http://ejuz.lv/latvlitolimp56kl