Augusta konference

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs  2020.gada 24.augustā plkst. 9.30 – 17.00 Rēzeknes 2.vidusskolā, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, organizē augusta konferenci“Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”, lai informētu par aktualitātēm, izzinātu pieredzes stāstus, smeltos ierosmi un idejas jaunajam mācību gadam. Konferences darba norises programma: „Pedagogs 

Lasīt tālāk →

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs metodisko funkciju īstenošanai veic valsts ģimnāzijas pedagogu un citu izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva izglītības procesa organizēšanas, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tādējādi nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu un mācību metodiskā atbalsta sniegšanu plānošanas reģiona vispārējās 

Lasīt tālāk →

Lepojamies ar sasniegumiem

2019./2020.mācību gada Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanas izglītojamo talantu attīstībai mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu grafika ietvaros no oktobra līdz pat aprīlim laiks ir bijis spraigs, intensīvs, ārkārtas situācijas laikā  valsts posma olimpiādes notikušas ķīmijā, ģeogrāfijā tiešsaistē, bet dažas no plānotajām aktivitātēm ārkārtas situācijas apstākļos tikušas atceltas. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 64 7.-12.klašu skolēni 

Lasīt tālāk →

Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana

12.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Anita Smeltere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatore, ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģe, lai iepazīstinātu skolu jauniešus ar Latvijas kultūras kanonā piedāvātajām vērtībām. Sakām paldies Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas un Rēzeknes tehnikuma skolēniem un viņu skolotājiem par piedalīšanos un sadarbību!

Erasmus projekta aktivitātes

No 9.līdz 13.februārim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu (Rolands Barkāns, Lauma Skarbinīka, Agita Arbidāne, Justīne Puriņa, Elizabete Rupā, Dins Mironovs, Renāts Vasiļjevs) un skolotāju (Olga Supe, Rita Kļaviņa, Anita Deksne, Jānis Keišs) projekta “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas technologias. Creando un canal de ciencias en Youtube” grupa pēc IES Princesa Galiana skolas uzaicinājuma devās 

Lasīt tālāk →

Erasmus+ partnerskola viesojas Rēzeknē

ERASMUS + projekta „Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube“ ietvaros no 17.līdz 21.decembrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās partneri no Kremonas liceja LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” Itālijā. Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizētas izglītojošas nodarbības fizikā un ķīmijā, informātikā, partneri viesojās Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē, ARPC “Zeimuļs”, SIA “Verems”, viņi apmeklēja 

Lasīt tālāk →

Erasmus+ projekta mobilitātes Grieķijā

Erasmus+  projekta “Our Past OurFuture” ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11.m1, 12.mv1 un 12.m2h klašu skolēni Ginta Bilinska, Samanta Šlendina, Emīls Zeltiņš un Erlends Juškāns skolotāju Olgas Gritānes, Gaļinas Skačkovas un Ārijas Melnes pavadībā nedēļu no 8.līdz 14.decembrim  viesojās Katerini, Grieķijā. Projektā ir iesaistītas 5 valstis – Grieķija, Latvija, Itālija, Turcija un Rumānija-, kuras savstarpēji sazinājās 

Lasīt tālāk →

Tikšanās Jelgavas Valsts ģimnāzijā

12.decembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijā notika Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskos jautājumos seminārs. Bija iespēja apskatīt renovēto ģimnāziju, jaunās un izremontētās telpas, tikties ar ģimnāzijas direktori Inesi Bandinieci un pasākuma rīkotāju – Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci metodiskajos jautājumos Eviju Slokenbergu, uzklasīt ģimnāziju metodiķu darba pieredzi. Ar semināra dalībniekiem tikās LU SIIC eksperts Uldis Dzērve, uzstājoties 

Lasīt tālāk →

Pieredzes apmaiņas pasākumi ģimnāzijā

4.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Ludzas 2.vidusskolas, Ludzas, Ciblas, Zilupes novada bioloģijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāji. Viņi apmeklēja atklātās mācību stundas fizikā (skolotājs, direktors Jānis Poplavskis), bioloģijā (skolotāja Vita Ulbicāne), dalījās pieredzē ar ķīmijas un bioloģijas skolotājām Sandru Zeltiņu un Ritu Kļaviņu. Jeļenas Joničonokas, Ludzas 2.vidusskolas skolotājas, Ludzas, Ciblas un Zilupes  dabaszinātņu mācību 

Lasīt tālāk →

Radošo darbu konkurss

Mums Latvija  ir mīļa, svarīga, un vislabākā vieta, kur dzīvot. Šī gada radošo darbu konkursa 7.-9.un 10.-  12.klasēm laureātiem tā ir bijusi iespēja  attīstīt radošās rakstīšanas iemaņas, padziļināt izpratni par Latgales novada skaistākajām vietām, tradīcijām, vērtībām, apliecināt piederību novadam un valstij, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti, tā ir iespēja paust savas domas par tēmām: „Varai 

Lasīt tālāk →