Pieredzes seminārs pedagogiem par ZPD izstrādi

22.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pieredzes seminārs pilsētas un reģiona vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde vidusskolā”. Pateicamies RV1.Ģ direktora vietniecei Vēsmai Poplavskai, dabaszinību MK vadītājai Ritai Kļaviņai par dalīšanos pieredzē ! Pateicamies 12.klases skolniekam Emīlam Baugam par sava pētnieciskā darba prezentēšanu !

Interaktīvam mācību procesam

21.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs pilsētas vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem “Interaktīva un multimodāla mācību procesa organizēšana” (lektore Dr.philol. Solvita Pošeiko, RA)  

Ziemassvētku noskaņās

18.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskan Ziemassvētku noskaņu koncerti. Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo Kāpj saule augstāk debess lokā, Un eglē sveces deg kā Saules lokā. Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro…

Pieredzes seminārs pedagogiem

15.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pieredzes seminārs “Pedagoga portfolio veidošana”. Seminārā tika apskatītas tēmas: portfolio – pedagoga darba pozitīvs pašvērtējums, pedagoga portfolio saturs, kritēriji mācību un metodisko materiālu vērtējumam, mūsdienīga mācību stunda.

Deju koncerts

9.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskanēja Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas deju kolektīvu “Skali” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atskaņas koncerts. Paldies tautas deju kolektīvu vadītājām Sandrai Justei un Guntai Sidorovai par ieguldīto darbu, pasākumu sagatavošanu un pozitīvajām emocijām !  

Ar ritmu kabatā

11.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika jaunatnes iniciatīvu projekta aktivitāte – konkurss, deju šovs vidusskolēniem “Ar ritmu kabatā”, kas tika īstenots Janatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, ko finansē Rēzeknes pilsētas dome, organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”. Iniciatīvas autore – RV1.Ģ 11.klases skolniece Sofija Černova, konsultante – Ilona Stramkale, deju šova žūrija – 

Lasīt tālāk →

Valsts ģimnāziju pieredzes apmaiņas pasākumi

2015.gada 1.decembrī RV1.Ģ bioloģijas skolotāja, Rēzeknes pilsētas dabaszinību MA vadītāja Rita Kļaviņa piedalījās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un LU Bioloģijas un ķīmijas fakultātes organizētajā Dabaszinību dienā. Pieredzes pasākuma programmā tika aktualizēti zinātniski pētnieciskā darba izstrādes un vērtēšanas aktuālie jautājumi, tēmas – pētniecisko prasmju attīstīšana, praktisks pētnieciskais laboratorijas darbs. 2015.gada 4.decembrī RV1.Ģ skolotāja, MC vadītāja Anita Deksne 

Lasīt tālāk →

Tālākizglītības kursi sporta skolotājiem

2015.gada 10.un 11.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pedagogu profesionālās  kompetences pilnveide kursi “Fiziskās aktivitātes „Dinamiskā pauze” saturs un didaktika mācību procesā  pamatskolas sporta pedagogiem” (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Tālākizglītības kursi karjeras konsultantiem

No 2015.gada 7.oktobra līdz 11.novembrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika B programmas 160 stundu kursi “Pedagogs karjeras konsultants”. Rīkotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mūžizglītības centrs. Kursu apguves tēmas: karjeras plānošanas teorētiskās pamatnostādnes, karjeras vadības prasmes un to attīstīšana, karjeras izglītības īstenošanas organizēšana, atbalsta pasākumu veidi, karjeras attīstība dažādos vecumposmos, konsultēšanas ētika, prakse.

Radošā darbnīca

  2015.gada 3.decembra pēcpusdiena ieskanējās Ziemassvētku noskaņās. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās brīvprātīgās  Lydia Schroeder, Louisa Asfour no Daugavpils universitātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra, kuras iepazīstināja skolēnus no Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ar Ziemassvētku tradīcijām Vācijā, rīkojot radošo darbnīcu.  Kopā cepām 

Lasīt tālāk →